آزمون آیین نامه رانندگی پایه B چیست؟

آزمون آیین نامه بخشی از آزمون رانندگی است که بصورت تئوری و حضور در یکی از دفاتر اداره راه و ترابری سوئد که در بسیاری از شهرهای کشور سوئد وجود دارد، انجام میگیرد.