لاین پایه کدام است؟

از آنجا لاین رفت و شروع حرکت وسایل نقلیه در جاده ها و خیابانهای کشور سوئد و ۹۸ درصد از کشورهای اروپایی، لاین سمت راست است بنابراین لاین پایه برای انتخاب همیشه لاین راست است.

 

به این معنی که اگر در جاده ای دو لاین رفت برای انتخاب وجود دارد هر دو در جهت یک مسیر امتداد دارند، گزینه انتخابی لاین راست است که لاین پایه نام دارد. با این کار لاین چپ همیشه برای سبقت دیگر وسایل نقلیه آزاد است و علاوه بر سهولت عبور و روان بودن بیشتر در ترافیک جاده ای،‌ ضریب اطمینان در جاده ها با رعایت جای گیری بالاتر می رود.

نکته مهمی دیگری که می بایست درباره لاین پایه در نظر گرفته شود،‌ انتخاب لاین پایه هنگام گردش در تقاطع ها می باشد. 

هنگام گردش در تقاطع ها تا جایی که ممکن است می بایست محل جای گیری خودرو هنگام گردش به سمت راست و لاین منتخب پس از گردش لاین پایه (راست) باشد به جز هنگامی که در صورت وجود دو لاین یکی از لاین ها به مسیر دیگری مننتهی شود که بنابر مسیر لاین چپ پس از گردش انتخاب می شود.