قوانین پایه چهارگانه ترافیک در سوئد کدامند؟

جاده یک محیط پیچیده است که در آن براحتی دچار سردرگمی میشویم و اگر درک درستی از چگونگی تعامل و همانگی با دیگر کاربران جاده نداشته باشیم، به سهولت دچار حوادث ناگوار میشویم. این هماهنگی فقط در صورت آگاهی از قوانین و تعبیر و دیدن علائم و تابلوهای رانندگی در زمان مناسب صورت میگیرد.  این موارد همگی بر اساس مجموعه‌ای از قوانین پایه ای هستند که با مطالعه و درک عمیق از آنها با چگونگی نحوه تفکر و رقتار درست با کاربران جاده ای آشنا میشویم.

متاسفانه بسیاری از رانندگان وسائل نقلیه هنگام دریاقت گواهینامه  با تظاهر به آگاهی از این قوانین موفق به دریافت گواهینامه شده اند ولی این موارد نباید سرمشق دیگران و متقاضیان گواهینامه رانندگی گردد، چه بسا قانون شکنی همیشه و در همه حال ناشایست و ناپسند است و باعث ایجا هرج و مرج در جامعه میگردد بنابراین شما بعنوان شهروندی مسئول و قانون مدار با آگاهی از این مورد که همانقدر که برای جان و اموال خود اهمیت میدهید، می بایست به ضایع نشدن حقوق دیگران نیز اهمیت دهید، قوانین پایه ترافیک در کشور سوئد را به خاطر بسپارید و همیشه در اجرای آنها تلاش کنید.

این قوانین عبارتند از:

  1. احتیاط کنید و همیشه هشیار باشید و به اطراف خود توجه نشان دهید.
  2. هیچ گاه مزاحم دیگران نشده و به هیچ وجه مانع عبور سایرین نشوید.
  3. مراقب کسانی که در جاده حضور دارند و کسانی که در نزدیکی جاده زندگی می‌کنند، باشید.
  4. نسبت به کودکان، افراد معلول و سالمندان توجه بیشتری نشان دهید  و مراقب عبور و مرور آنها در جاده ها باشید.
اولین قانون پایه

احتیاط کنید و همیشه هشیار باشید و به اطراف خود توجه نشان دهید.

 

قانون دوم پایه

هیچ گاه مزاحم دیگران نشده و به هیچ وجه مانع عبور سایرین نشوید.

 

مراقب حضور دیگران در جاده و کسانی که دز نزدیکی جاده زندگی میکنند، باشیم.

مراقب کسانی که در جاده حضور دارند و کسانی که در نزدیکی جاده زندگی می‌کنند، باشید.

 

قانون چهارم پابه

نسبت به کودکان، افراد معلول و سالمندان توجه بیشتری نشان دهید  و مراقب عبور و مرور آنها در جاده ها باشید.

 

قوانین پایه مشخص کننده و تعیین کننده رفتار و روش برخورد کاربران جاده ای  با یکدیگر است.

قوانین چهارگانه مذکور زمینه اصلی تمامی قوانین رانندگی در کشور سوئد را تشکیل میدهند که درک آنها موجب رعایت مقررات و ایجاد آرامش و جاده های عاری از تصادفات و سوانح مرگبار میشود.

قوانینی مانند نگاه کردن به آئینه ها و کنترل نقطه کور و استقاده از راهنما هنگام شروع حرکت از کنار و گردش ها، رعایت های حق تقدم در شرایط متفاوت بنابر رعایت ترتیب الویت پلیس و چراغ راهنمایی و تابلوها و حفظ هماهنگی و استفاده درست تکنیکهای مختلف برای داشتن یک رانندگی یکنواخت و با آرامش تبلور یک فرهنگ پیشرفته در جوامع مترفی است که فقط با مسئولیت پذیری و پیروی شهرواندان آن امکان پذیر گردیده است.

رانندگی قانونی در سوئد و جوامع پیشرفته به نوعی بیانگر شخصیت و فرهنگ احترام به حقوق دیگران محسوب میشود.

 

در بسیاری از جوامع غیر پیشرفته استفاده نابجا و نادرست از بوق وسائل نقلیه باعث ایجاد آلودگی صوتی سرسام آوری شده است که در مقایسه آنها با کشور سوئد به واضح برای همگان محسوس که در این کشور بندرت صدای بوق به گوش میخورد و این مثالی موثق از نحوه پیروی شهرواندان از قوانین پایه است که همگان را موظف به این قانون کرده تا زمانی از بوق استفاده کنند تا فقط به منظور جلوگیری از خطر باشد.

  • هنگام ملاقات و یا خداحافظی با دوستان و اقوام خود بوق نزنید.
  • هنگام عصبانیت  از خطای دیگران  و اعتراض بوق نزنید.
  • هنگام شادی خود بوق نزنید.
  • با بوق زدن بی جا ممکن است کسانی در آن محل حضور و یا در نزدیکی آنجا سکونت داشته باشند که از بوق زدن شما وحشتزده شده و یا آزار ببینند.

استفاده از بوق فقط برای اعلام خطر است