سرعت پایه چیست؟

سرعت پایه

از آنجا امکان نصب تابلوهای محدودیت سرعت در همه جا امکان پذیر نیست، برای سهولت تشخیص حداکثر مجاز در این جاده ها و یا خیابانها مقررات سرعت پایه بر اساس تراکم تردد در آنها وجود دارد.

تراکم تردد به معنی زیاد و یا کم بودن عبور و مرور است.

سرعت پایه به ۲ دسته تقسیم میشود:

  • سرعت پایه در مناطق پر رفت و آمد و تردد
  • سرعت پایه در مناطق کم رفت و آمد و تردد

 

 

سرعت پایه در مناطق پر رفت و آمد و تردد

تابلوی شهر یا مناطق پر تراکم تابلوی حداکثر سرعت مجاز ۵۰ کیلومتر در ساعت

در مکانهای که تراکم عبور و مرور در آنها زیاد است در صورت عدم وجود تابلوی محدودیت سرعت، بیشترین سرعت مجاز در این مکان ها(در خیابانها و جاده های داخل شهر) ۵۰ کیلومتر در ساعت است.

این مکان ها به زبان سوئدی Tättbebyggt område  نام دارد و تابلوی زیر معرف ورود به این مکان است.

اگر تابلوی محدودیت سرعت همراه تابلوی هنگام ورود به مناطق پر تردد نصب شده باشد، حداکثر سرعت مجاز مطابق با تابلوی نصب شده است که در بعضی از موارد بیشتر از سرعت پایه و یا کمتر از آن است. 

 

سرعت پایه در مناطق کم رفت و آمد و تردد

تابلوی پایان شهر و شروع مناطق کم تراکم تابلوی حداکثر سرعت مجاز ۷۰ کیلومتر در ساعت

در مکانهای که تراکم عبور و مرور در آنها زیاد نیست، در صورت عدم وجود تابلوی محدودیت سرعت، بیشترین سرعت مجاز در این مکان ها( در خیابانها و جاده های خارج از شهر) ۷۰ کیلومتر در ساعت است.

تابلوی زیر معرف خارج شدن از منطقه پر رفت و آمد است و در صورت نبودن تابلوی محدودیت سرعت، حداکثر سرعت مجاز بعد از گذشتن از این تابلو ۷۰ کیلومتر در جاده است.