خط ممتد چیست؟

عبور و سبقت از روی خط ممتد ممنوع است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خط ممتد، خطی پیوسته است که بعنوان خط میانی در وسط جاده ها و به منظور هشدار راجع به خطر برخورد با وسائل نقلیه ای که در لاین مقابل و از روبرو حرکت میکنند کشیده میشود.

این خط در محدودیت مختلف سرعت دیده میشود و ممکن است هنگام ورود یا خروج پارگینگ و یا جاده های بین شهری و یا حتی اتوبونها و جاده های کمر بندی و یا بعنوان حاشیه هم سطح در جاده نیز  به دو رنگ سفید یا زرد مشاهده شود.

خط ممتد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبقت از روی خط ممتد باعث بروز سوانح رانندگی مرگبار میشود.

عبور از روی خط ممتد باعث بروز سوانح مرگبار میشود

 

 

 

 

 

 

 

 

به طور کلی عبور از روی خط ممتد مجاز نیست. هی چکدام از چر خهای خودرو نباید از خط ممتد عبور کنند. با این حال، موارد استثنا هم وجود دارد که عبور از روی خط ممتد مجاز است:

  • اگر لازم باشد که از کنار یک مانع در جاده عبور کنید.

    موارد استثناء عبور از خط ممتد- رانندگی در سوئد
  • اگر در یک تقاطع فضای کافی برای وسیله نقلیه شما وجود نداشته باشد.
  • در هنگام خروج یا ورود به ساختمان یا موارد مشابه آن.
  • اگر خط منقطع در سمت راست خط ممتد وجود داشته باشد.

    اگر خط منقطع در سمت راست خط ممتد وجود داشته باشد عبور از روی خط ممتد مجاز است- رانندگی در سوئد