تقاطع چیست؟

هنگامی که یک خیابان، جاده، خروجی به یک خیابان، جاده دیگر می رسد و آن را قطع می کند،‌ محل رسیدن آنها را تقاطع می گویند.

در زبان سوئدی به تقاطع Korsning گفته می شود.

تقاطع می تواند محل رسیدن ۲ یا ۴ و یا بیشتر از ۴ جاده یا خیابان باشد.

تشخیص تقاطع ها از فاصله مناسب و آشنایی با آنها در ترافیک جاده ای از اهمیت ویژه ای در فراگیری مطالب آئین نامه رانندگی برخوردار است زیرا بسیاری از قوانین رعایت حق تقدم در تقاطع ها اعمال می شوند و با تشخیص نوع تقاطع و قوانین اجرایی در آن ها می توان مانع بروز بسیاری از سوانح و تصادفات رانندگی شد.

تشخیص تقاطع ها:

  • تقاطع هایی که علائم کنترلی رانندگی مانند؛ چراغ راهنما یا تابلوهای راهنمایی رانندگی دارند. تشخیص این تقاطع ها به دلیل وجود علائم مشخص و پر رفت و آمد بودن آنها زیاد سخت نیست ولی در صورت خستگی و عوامل چون رانندگی تحت تاثیر مواد مخدر، دارو و یا الکل می تواند تشخیص رانندگان را حتی در این مناطق مختل کند.
  • تقاطع های بدون علائم رانندگی کنترلی. تشخیص این تقاطع ها داری چالش بیشتری برای رانندگان در بردارد، بخصوص رانندگان کم تجربه.

 

انواع تقاطع کدامند؟

تقاطع ها بر اساس هم سطح بودن در محل رسیدن به یکدیگر به ۲ نوع تقسیم می شوند؛

  • تقاطع های هم سطح
  • تقاطع های غیر هم سطح

 

  • تقاطع های هم سطح

ارتفاع سطح زمین در محل رسیدن خیابان ها و جاده به یکدیگر در این تقاطع ها یکسان است. به زبان ساده تر سطح آسفالت یا سنگ فرش داری فرورفتگی یا برآمدگی مانند جدول و یا اختلاف سطح نیست.

بیشتر تقاطع های هم سطح که در مناطق پر رفت و آمد دارای علائم کنترلی رانندگی مانند چراغ راهنمایی و رانندگی و تابلوهای رعایت حق تقدم هستند ولی در بسیاری از مناطق کم تردد و رفت و آمد نیز وجود دارند که با تشخیص به موقع و نگاه از دور و آگاهی از قوانین حق تقدم می توان از این چالش عبور کرد و مانع بروز حوادث در آنجا شد. یکی از قوانین رایج که در این تقاطع ها و در صورت عدم وجود علائم راهنمایی و رانندگی اعمال می شود، قانون حق تقدم با راست است که در درس قوانین حق تقدم با آن آشنا می شوید.

 

  • تقاطع های غیر هم سطح

ارتفاع سطح زمین (آسفالت یا سنگ فرش) در محل رسیدن خیابان ها و جاده ها به یکدیگر در این تقاطع ها یکسان نیست و با یک جدول و یا اختلاف سطح مانند برآمدگی یا فرورفتگی جدا شده است.

در صورت عدم وجود علائم راهنمایی و رانندگی در تقاطع های غیر هم سطح، اعمال قانون خروج الزامی است که در درس قوانین حق تقدم با آن آشنا می شوید.