۱- مقدمه و آگاهی

چگونه مطالعه کنم؟

روشهای  صحیح مطالعه و بازدهی مفید در محتوای این درس را با دقت مطالعه کنید.
با رعایت و انجام مطالب توصیه شده در این قسمت مطمين باشید که با کمترین هزینه و در کوتاه ترین مدت علاوه بر قبولی در آزمون های رانندگی در سوئد و دریافت گواهینامه موفق به فراگیری رانندگی تدافعی و یافتن بهترین روش برای مصرف سوخت کمتر و کمترین آسیب به محیط زیست و همچنین امنیت در جاده بدون قرار گرفتن در شرایط دشوار و بدون تصادف خواهید شد.

فهمیدن = خواستن = توانستن

محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله