۱- مقدمه و آگاهی

چگونه مطالعه کنم؟

روش های درست مطالعه:

محتوای هر درس شامل موضوع و آزمون تمرینی است.

توصیه می شود که ابتدا موضوع های هر درس را دقت مطالعه کنید و سپس به پرسش های هر درس که در قالب آزمون های تمرینی در زیر هر درس قرار گرفته است را پاسخ دهید.

پس از مطالعه هر موضوع روی دکمه مطلعه کردم کلیک کنید در صورت وجود موضوعات دیگر به موضوع بعدی می روید.

در صورتی که مطالع مجدد یک موضوع را دارید می توانید روی دکمه ” علامت مطالعه کردم را بردار” کلیک کنید تا درس را به صورت تکمیل نشده مشاهده کنید و مجددا موضوع مورد نظر خود را مطالعه کنید.

به یاد داشته باشید فقط در صورت پاسخ درست به تمامی پرسش های در آزمون های تمرینی درس ها تکمیل خواهند شد، بنابراین اگر آزمونی را با اشتباه به پایان رساندید، دوباره با در نظر گرفتن زمان مناسب آن آزمون را انجام دهید و درس را تکمیل کنید.

محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله