تابلو اخطاری

این دسته از تابلوها حاکی از هشدار خطر پیش رو برای کاربران جاده و به معنی توجه و احتیاط بیشتر به محل نزدیک شدن آنها است و بنابر امکان وقوع حادثه و امکان خطر مربوط به آن در فاصله مناسب نصب میشود.

         

فاصله نصب تابلوهای اخطاری تا محل خطر جقدر است؟
فاصله بین تابلوهای اخطاری و محل خطر بستگی به محدودیت سرعت در آن جاده را دارد.

در سرعتهای ۵۰ و یا کمتر از ۳۰ کیلومتر در ساعت در فاصله ۵ تا ۷۵ متری از خطر نصب شده اند.
در سرعتهای ۶۰ و یا ۷۰ کیلومتر در ساعت در فاصله ۵۰ تا ۲۰۰ متری از خطر نصب شده اند.
در سرعتهای ۸۰ و یا ۹۰ کیلومتر در ساعت در فاصله ۱۵۰ تا ۲۵۰ متری از خطر نصب شده اند.
در سرعتهای ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلومتر در ساعت در فاصله ۲۰۰ تا ۴۰۰ متری از خطر نصب شده اند.

این تابلوها اگر در فاصله خاصی باشند که با موارد بالا متفاوت باشند، همراه با یک تابلوی مکمل با درج فاصله در زیر آنها دیده میشوند.

شکل و رنگ:
اغلب به شکل مثلثی با نوک تیز بسمت بالا و حاشیه قرمز در کادر و در کشور سوئد بدلیل شرایط بد جوی و امکان دید و تشخیص بهتر با زمینه زرد مشاهده میشود که در کشورهای دیگر اروپایی این زمینه با رنگ سفید نمایان است.

توجه به این تابلوها از موارد مهم هنگام رانندگی و واکنش درست و بموقع هنگام نزدیک شدن به آنها، مانع از وقوع حوادث تلخ و جبران ناپذیر است.
کم کردن سرعت و افزایش وسعت دید و احتیاط بیشتر هنگام مواجه شدن با تابلوهای اخطاری موارد پرهیز از خطر است.

دیدگاهتان را بنویسید