#10479
سعید مدرسی
مدیرکل

درود به شما ،

بله این امکان رو دارید ولی فقط زمانی که شرایط و مراحل زیر انچام شده باشه:
۱. اصل گواهنامه بین اللملی صادره از ایران و دارای اعتبار.
۲. فقط یکسال اجازه رانندگی پس از تاریخ دریافت کد ملی سوئدی (Pesonnummer)
۳. در صورت عدم همراه داشتن گواهینامه بین الملی، گواهینامه ایرانی شما ابتدا به تایید سفارت برسد و سپس با مهر و امضای یک دارالترجمه رسمی سوئدی به یکی از دفاتر پلیس مراجعه کرده و به تایید و مهر پلیس برسد و دارای تاریخ اعتبار یکساله برسد و توجه داشته باشید که همراه داشتن این برگه ترجمه به همراه اصل گواهینامه و مدرک شناسایی سوئدی هنگام رانندگی الزامی است و در این مورد نیز هم فقط یکسال پس از تاریخ دریافت کد ملی سوئدی با آن هستید.